Tjänster
Våra tjänster baseras på Risk Management-processen och vi kan stödja i alla faser: från analys över kravställning och till genomförandet

Vilka risker tar du?

Vi kan hjälpa dig att svara på den frågan! Tillsammans med din verksamhet kan vi avgöra om befintligt säkerhetsskydd tillsammans med fastställda rutiner och policies uppfyller dina och externa krav på informationssäkerhet. Resultatet blir en analys och en åtgärdslista med förslag på konkreta åtgärder som förbättrar informationssäkerheten i din organisation.

riskassessment
Är du rätt skyddad?

Vi kan tillsammans med dig och din verksamhet analysera vilka hot som är riktade mot dina skyddsvärden. Riskanalysen är den viktigaste källan i en organisation för att bestämma vilken säkerhetsnivå som företaget behöver.

riskanalys
Teknisk verifiering/revision

Ibland uppstår ett glapp mellan verksamhetssidan och IT i en orga nisation. Det kan leda till att definierade skyddsåtgärder som tagits fram för att möta risker och hot beskrivna i organisationens riskanalyser ej implementerats tekniskt. Ett sådant glapp kan leda till att organisationen lever i en falsk uppfattning om att man har en god säkerhetsnivå när nivån egentligen är direkt bristfällig.

teknisk_ver2
Kravställning av informationssäkerhet för IT-system

När en organisation utvecklar ett nytt system är det inte ovanligt att man endast kravställer funktionella krav på funktioner, prestanda, användbarhet etc. och missar icke funktionella krav som t.ex. informationssäkerhet eller legala/externa krav.

tekniskverifiering
Utbildning inom informationssäkerhet

Utbildning är en kostnadseffektiv lösning för att snabbt höja medvetandet för informationssäkerhet i organisationen och därmed minska risken för negativa händelser. Inte sällan är människan och bristen på kunskap den svaga länken när det gäller säkerhetsincidenter.

utbildning
Logghantering

SecureLogeye® levereras/kan levereras som en tjänsteprodukt där Lüning Consulting tar ett helhetsgrepp för kundens loggbehov. I tjänsteprodukten ingår förstudie, intrimmning av loggserverlösningen, utbildning samt support och uppgraderingar. Vid behov kan Lüning Consulting även hantera analys av kundens loggar.

securelogeye